Strona główna Gospodarka Przestrzenna w praktyce O studiach więcej...

O studiach więcej...

 

Studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna w praktyce” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukierunkowane są na przygotowanie kadry specjalistów o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, a zwłaszcza planowania przestrzennego i urbanistyki. Kształcimy specjalistów świadomych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, przyrodniczych, społeczno-kulturowych i gospodarczych.

Wiedza ta jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych inwestycji.

Studia podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w Praktyce" wspomagają też decyzje i działalność samorządową w zakresie rewitalizacji czy partycypacji społecznej, poprzez podniesienie świadomości dotyczącej procesów urbanistycznych, ich przyczyn i konsekwencji.

Kształcenie ma na celu wsparcie i rozwijanie kompetencji w zakresie poszukiwania optymalnych w skali lokalnej i regionalnej rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych z uwzględnieniem dobrych praktyk z innych krajów UE oraz aspektów społecznych, gospodarczych, kulturowych czy przyrodniczo - krajobrazowych. Program obejmuje też wykorzystanie oprogramowania ArcGIS, QGIS oraz podstawy analiz w systemach informacji przestrzennej (SIP).

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, ale również specjalistów reprezentujących instytucje takie jak: PAN, GUS, NID, Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie, BAiPP, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Ukończenie studiów podyplomowych „Gospodarka przestrzenna w praktyce” daje zarówno formalną, jak i merytoryczną podstawę absolwentom do świadomego i odpowiedzialnego sprawowania samodzielnych funkcji w planowaniu przestrzennym. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu uczestniczyć w procesach: projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego w różnych skalach i problematyce dla gmin, miast, i regionów, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, programowania rozwoju społeczno – gospodarczego, a także programowania strategicznego i planowania systemów infrastrukturalnych miast i obszarów wiejskich.

Studia podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w Praktyce" są studiami w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uprawniają absolwentów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, planów ogólnych gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w niewielkich grupach (do 15 osób) i każdy uczestnik może oczekiwać indywidualnego wsparcia ze strony prowadzących.

Studia trwają 2 semestry, a opłata za semestr studiów wynosi 4 000 zł.

Dotychczasowe edycje tych studiów podyplomowych spotkały się z ogromnym zadowoleniem wszystkich uczestników, którzy obecnie wykorzystują w praktyce zdobytą uprzednio wiedzę.

Studia nie wymagają od kandydatów posiadania tytułu inżyniera, a wielu usatysfakcjonowanych uczestników miało wykształcenie humanistyczne z zakresu prawa, administracji czy zarządzania.

Zajęcia
•    Studia trwają 1 rok (2 semestry)
•    Program zajęć obejmuje 270 godzin: 75h wykładów, 145h ćwiczeń oraz 50h e-learning
•    Zajęcia podczas zjazdów odbywają się według wcześniej podanego rozkładu: w piątki, soboty i niedziele z godzinną przerwą obiadową
•    Planowanych jest 10 zjazdów z częstotliwością 1 zjazd w miesiącu