Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin i Praca końcowa

EGZAMIN po I sem.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt., a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna.
Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

Informacje zostały przesłane droga mailową - przed egzaminem.

Zakres tematyczny:

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 6. Źródła informacji o nieruchomościach
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne
 13. Podstawy ekonomii
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 16. Elementy finansów i bankowości
 17. Podstawy matematyki finansowej
 18. Elementy rachunkowości
 19. Podstawy budownictwa
 20. Przegląd technologii w budownictwie
 21. Proces inwestycyjny w budownictwie
 22. Eksploatacja nieruchomości
 23. Podstawy kosztorysowania
 24. Doradztwo na rynku nieruchomości

 PRACA KOŃCOWA -  ZN

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac końcowych.

 • Tematy są jedynie przykładowe - czekamy także na Państwa propozycje.

Propozycje tematów prac końcowych

 • Po wyborze tematu, student studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu (lub zdjęcia) wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej na maila Sekretariatu SP ZN: zn-sp@pw.edu.pl oraz wybranego prowadzącego do dnia 28 marca 2021 r. Wraz z zaproponowanym tematem uczestnik może wysłać również zarys planu pracy.
 • W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w terminie 10-11 kwietnia br. w dniu i o godz. ustalonej dla każdego uczestnika indywidualnie przez prowadzącego pracę końcową. Rozmowa ta dotyczyć będzie ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej. Będzie ona przeprowadzona z wykorzystaniem MS Teams.
 • Praca powinna zawierać 25-35 stron. Pracę końcową w wersji elektronicznej - PDF - należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie do 13 czerwca br.
 • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się do dnia 19 czerwca br. w terminie uzgodnionym z prowadzącym pracę końcową. Zaliczenie będzie przeprowadzone zdalnie. Prosimy nie drukować prac. Nie ma konieczności oddawania pracy wydrukowanej.

EGZAMIN po II sem.

 • Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

 1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
 2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
 3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
 4. Rozliczyły się z Biblioteką PW