Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin

EGZAMIN zasady ogólne 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Wszystkie przedmioty z danego semestru zalicza się jednego dnia.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt, a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna. Ocena z danego przedmiotu jest średnia ważoną.

Poprawa - dotyczy wyłącznie przedmiotów które nie zostaną zaliczone.

EGZAMIN po I sem.

Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

EGZAMIN po II sem.

Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.
Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)

Poprawa dla edycji 2021-2022 odbędzie się we wrześniu - o dokładnym terminie poinformujemy zainteresowane osoby.

WYNIKI EGZAMINU po II sem.

W związku z tym że kilka Pań zmieniło nazwisko system USOS przenumerował nam listy proszę sprawdzać wyniki po nr indeksu.

Wyniki poprawy z d. 2 lipca 2022 r.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW

Odbiór świadectw:

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych Wycena nieruchomości osoby, które zdały egzamin w pierwszy terminie tj. w dniu 25 czerwca br.
Uwaga: w wyjątkowej sytuacji możemy świadectwo wysłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wcześniej proszę e-maila: wn-sp@pw.edu.pl z prośbą o podanie adresu na  który możemy wysłać świadectwo.

Zapraszamy  uczestników studiów podyplomowych Wycena nieruchomości którzy zdali egzamin w drugim terminie  w dn. 02 lipca br. po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych w dn. 22-29 lipca br. w godz. 8.00-14.30 do pok. 312 Gm.Gł. PW.
Uwaga: w miesiącu sierpniu br. sekretariat SP będzie nieczynny.