Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin

EGZAMIN zasady ogólne 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Wszystkie przedmioty z danego semestru zalicza się jednego dnia.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt, a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna. Ocena z danego przedmiotu jest średnia ważoną.

Poprawa - dotyczy wyłącznie przedmiotów które nie zostaną zaliczone.

EGZAMIN po I sem.

Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

Wyniki egzaminu po 1 semestrze WN z dn. 04.03.2023 r.

Poprawa egzaminu po I sem. odbędzie się:

18 marca o godz. 18.15 s. 144
Osoby piszące po raz pierwszy - piszą cały test, a osoby, które nie zaliczyły któregoś z przedmiotów - tylko niezaliczone przedmioty.

 Wyniki zostaną podane w poniedziałek.

EGZAMIN po II sem.

Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.
Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW