Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin i Praca końcowa

EGZAMIN zasady ogólne 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Wszystkie przedmioty z danego semestru zalicza się jednego dnia.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt, a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna. Ocena z danego przedmiotu jest średnia ważoną.

Poprawa - dotyczy wyłącznie przedmiotów które nie zostaną zaliczone.

EGZAMIN po I sem.

Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

PRACA KOŃCOWA -  WN

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac końcowych.

 • Tematy są jedynie przykładowe - czekamy także na Państwa propozycje.

Propozycje tematów prac końcowych

 • Po wyborze tematu, student studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu (lub zdjęcia) wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej na maila Sekretariatu SP ZN: wn-sp@pw.edu.pl  do dnia 28 marca 2022 r.
 • W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w terminie 2-3 kwietnia br. w dniu i o godz. ustalonej dla każdego uczestnika indywidualnie przez prowadzącego pracę końcową. Rozmowa ta dotyczyć będzie ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej. Będzie ona przeprowadzona z wykorzystaniem MS Teams.
 • Praca powinna zawierać 25-35 stron. Pracę końcową w wersji elektronicznej - PDF - należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie do 11 czerwca br.
 • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się do dnia 19 czerwca br. w terminie uzgodnionym z prowadzącym pracę końcową. Zaliczenie będzie przeprowadzone zdalnie. Prosimy nie drukować prac. Nie ma konieczności oddawania pracy wydrukowanej.

EGZAMIN po II sem.

Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.
 

Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)
Egzamin po II semestrze Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości
odbędzie się stacjonarnie  w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) o g. 9.30.
Egzamin będzie przeprowadzany w dwóch salach Gmachu Głównego PW nr 134 (1 piętro) , 219 (2 piętro).

 • Do sali 134 zapraszamy osoby których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł
 • Do sali 219 zapraszamy osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż

Prosimy o przyjście pod salę, w której będziecie Państwo pisać  egzamin, najpóźniej o godz. 9.15.

 • Poprawa odbędzie się 2 lipca (sobota) godz. 9:30
  Prosimy o przyjście pod salę 309, w której będziecie Państwo pisać  egzamin, najpóźniej o godz. 9.15.

WYNIKI EGZAMINU po II sem.

W związku z tym że kilka Pań zmieniło nazwisko system USOS przenumerował nam listy proszę sprawdzać wyniki po nr indeksu.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

 1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
 2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
 3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
 4. Rozliczyły się z Biblioteką PW