Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Praca końcowa

PRACA KOŃCOWA -  WN

Szanowni Państwo,
do tematów prac zgłoszonych przez Państwa, zostaną przypisani prowadzący.

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmów z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych w terminie 22-23 kwietnia 2023 r. lub w terminie ustalonym z prowadzącym pracę końcową.

Uczestnik studium powinien oczekiwać na kontakt z prowadzącym pracę - drogą mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zagadnień tematów prac końcowych.
SP WN Propozycje tematów prac końcowych

Po wyborze tematu, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej
na maila Sekretariatu SP WN: wn-sp@pw.edu.pl do dnia 17 marca 2023 r.

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmów z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych
w terminie 22-23 kwietnia 2023r. lub w terminie ustalonym z prowadzącym pracę końcową.
Rozmowa będzie dotyczyć ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej.
Ukończona praca powinna zawierać od 25 do 35 stron. Wersję elektroniczną (PDF) należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie do 13 czerwca br.

  • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się  w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów. Zaliczenie będzie przeprowadzone zdalnie. Prosimy nie drukować prac.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  3. Złożyły pełną dokumentację formalną (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW