Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przedmioty oraz wykładowcy

Sem. 1
1   Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
2   Podstawy prawa rzeczowego - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
3   Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
4   Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
5   Źródła informacji o nieruchomościach - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
6   Gospodarka przestrzenna - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
7   Gospodarka nieruchomościami - Dr inż. Józef Iwanicki
8   Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - Mgr Zdzisław Małecki
9   Gospodarka rolna, leśna i wodna - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
10   Ochrona danych osobowych - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
11   Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
12   Podstawy ekonomii - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
13   Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
14   Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Mgr inż. Zbigniew Baranowski
15   Elementy finansów i bankowości - Mgr inż. Janusz Wójcik
16   Podstawy matematyki finansowej - Mgr inż. Zbigniew Baranowski
17   Elementy rachunkowości - Mgr Teresa Boroch
18   Podstawy budownictwa - Dr inż. Jerzy Górski, Mgr inż. Mariola Berdysz, Mgr inż. Bożena Blum
19   Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Jerzy Górski
20   Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
21   Eksploatacja nieruchomości - Mgr inż. Bożena Blum
22   Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Elżbieta Bogorodzka
23   Doradztwo na rynku nieruchomości - Mgr Dorota Jagiełło-Cherka

Sem. 2
1   Podstawy statystyki i ekonometrii - Dr inż. Tomasz Budzyński
2   Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - Mgr Zdzisław Małecki
3   Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych - Mgr Zdzisław Małecki
4   Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego - Mgr Zdzisław Małecki
5   Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości - Mgr Zdzisław Małecki
6   Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - Mgr Zdzisław Małecki
7   Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Mgr inż. Zbigniew Baranowski, Mgr inż. Elżbieta Bogorodzka
8   Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych - Mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro
9   Wycena nieruchomości zurbanizowanych - Mgr inż. Zbigniew Baranowski, Mgr Dorota Jagiełło - Cherka,
     Mgr inż. Bohdan Stępień
10  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
11  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
12  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Dr inż. Tomasz Budzyński,
     Mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro, Mgr Dorota Jagiełło - Cherka,
     Mgr Zdzisław Małecki, Mgr inż. Natalia Sajnóg, Mgr Teresa Boroch
13  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością - Mgr inż. Krzysztof Bratkowski
14  Wycena masowa - Dr inż. Tomasz Budzyński
15  Dokumentacja procesu wyceny - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
16  Seminaria dyplomowe i egzamin
17  Praca końcowa - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska,
     Prof. PW, dr inż. Tomasz Budzyński, Dr inż. Józef Iwanicki, Mgr inż. Natalia Sajnóg