Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przedmioty oraz wykładowcy

Sem. 1

 1. Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
 2. Podstawy prawa rzeczowego - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - Dr Cezary Woźniak
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 6. Źródła informacji o nieruchomościach - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 7. Gospodarka przestrzenna - Dr inż. Wioleta Krupowicz
 8. Gospodarka nieruchomościami - Dr inż. Józef Iwanicki
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - Dr inż. Tomasz Budzyński
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 11. Ochrona danych osobowych - Dr Katarzyna Chrostowska - Malak
 12. Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
 13. Podstawy ekonomii - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 16. Elementy finansów i bankowości - Mgr inż. Janusz Wójcik
 17. Podstawy matematyki finansowej - Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 18. Elementy rachunkowości - Mgr Teresa Boroch
 19. Podstawy budownictwa - Dr inż. Jerzy Górski, Mgr inż. Mariola Berdysz, Mgr inż. Bożena Blum
 20. Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Jerzy Górski
 21. Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
 22. Eksploatacja nieruchomości - Mgr inż. Bożena Blum
 23. Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Bożena Blum
 24. Doradztwo na rynku nieruchomości - Mgr Dorota Jagiełło-Cherka

Sem. 2
1   Podstawy statystyki i ekonometrii - Dr inż. Tomasz Budzyński
2   Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - Mgr Zdzisław Małecki
3   Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych - Mgr Zdzisław Małecki
4   Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego - Mgr Zdzisław Małecki
5   Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości - Mgr Zdzisław Małecki
6   Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - Mgr Zdzisław Małecki
7   Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Mgr inż. Zbigniew Baranowski, Mgr inż. Elżbieta Bogorodzka
8   Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych - Mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro
9   Wycena nieruchomości zurbanizowanych - Mgr inż. Zbigniew Baranowski, Mgr Dorota Jagiełło - Cherka,
     Mgr inż. Bohdan Stępień
10  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
11  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
12  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
     Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Dr inż. Tomasz Budzyński,
     Mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro, Mgr Dorota Jagiełło - Cherka,
     Mgr Zdzisław Małecki, Mgr inż. Natalia Sajnóg, Mgr Teresa Boroch
13  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością - Mgr inż. Krzysztof Bratkowski
14  Wycena masowa - Dr inż. Tomasz Budzyński
15  Dokumentacja procesu wyceny - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
16  Seminaria dyplomowe i egzamin
17  Praca końcowa - Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska,
     dr inż. Tomasz Budzyński, Dr inż. Józef Iwanicki, Mgr inż. Natalia Sajnóg
18  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia - Mgr Dorota Jagiełło-Cherka